K.V.K.K. POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi & Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

Efe Coşkun Ahşap İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (SHKAAF) olarak, SHKAAF ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun şekilde işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuz kapsamında Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (kişisel veri) aşağıda belirtildiği şekilde yasal mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni, SHKAAF’ın kişisel veri sahiplerine yönelik ilgili Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmış olup, kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu


6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SHKAAF tarafından işlenmektedir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla SHKAAF tarafından farklı kanallarla, Kanun ve diğer yasal mevzuat ile SHKAAF politikalarına uygun şekilde hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

SHKAAF ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sizlerle faaliyetlerimizi yürütmek noktasında kişisel verileriniz sizden; İş Başvuru Formu, İş Sözleşmesi, Bilgi Güvenliği ve Etik Bildirim Protokolü, Tedarikçi Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi, İş Güvenliği Sözleşmesi, Satın Alma Sözleşmesi, Bayilik Sözleşmesi, Bayi Görüşme Formu, iş başvurusu aşamasında SHKAAF’a teslim edilen evrak, internet sitesinde yer alan online iş başvuru formu ve staj başvuru formu, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, kargo gönderileri, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, dokümantasyon sistemimizde yer alan doküman kanalı, elektronik e-formlar, tesislere giriş öncesinde güvenlik noktasında talep edilen T.C. nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile tarafınızca düzenlenen ziyaretçi bilgilendirme formu, satış işlemlerinin yürütülmesi, sipariş girişi (b2b sistemleri), nakliye işlemleri, satış destek işlemleri, (irsaliye, fatura düzenleme, iade faturası kabulü), muhasebe işlemleri, ürün şikayetleri/iade işlemleri, teknik servis, çağrı merkezi, ihbar ve şikayet hattı kanallarından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, satın alma işlemleri, kargo gönderileri, teknik servis ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, SHKAAF tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 • SHKAAF'ın yürüttüğü faaliyetlerin mevzuata ve SHKAAF politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
 • İş ilişkisi içinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • SHKAAF’ın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin SHKAAF tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda (Politika) yer verilmiştir. Bu Politika, SHKAAF intranet sitesi, duyuru panoları, B2B sistemi ve resmi web sitesinde yayımlanmış ve ayrıca SHKAAF tesislerindeki duyuru panolarında duyurulmuştur.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde “3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında bahsi geçen iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yetkili kamu kurumları (Türkiye İş Kurumu/İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) ve/veya yetkili özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ile Politika çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kişisel veri sahipleri SHKAAF’tan;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. “5” ve “6” maddelerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi info@shkaaf.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede (her halükarda maksimum otuz gün içinde) sonuçlandırılır. İşlemin SHKAAF için ayrıca bir maliyet oluşturması halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtilen ücret alınır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedenleri veri sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

6. İşleme Süreci


Kişisel verileriniz yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilecek, işlenecek, saklanacak ve aktarılacaktır. Yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verileriniz Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silenecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

SOHBET